Suns x PAL – Reopening

[PAL]

00.00 – 03.00 Sunny

03.00 – 06.00 GIan

06.00 – 10.00

Tech9Soul aka De Nardi 893

10.00 – 13.00 Sunny plus special Guest

 

ROOM II

00.00 – 03.00 Gunsul

03.00 – 06.00 Fiedel

06.00 – 10.00 Harre

 

>

24.00.H
PAL
NTSC